سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٢-10- تعداد، متوسط سطح زير بنا و متوسط هزينه يک متر مربع ساختمان واحدهای مسکونی تکميل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3