سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-10- سرمايه گذاری بخش خصوصی برحسب ساختمان های شروع شده، نيمه تمام و تکميل شده در نقاط شهری (ميليون ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3