سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-5- اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در نقاط روستایی (مترمکعب- کیلومتر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3