سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١-10- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب مساحت زمين و زير بنا در نقاط شهری (به جز شهر تهران) (فقره)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3