سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-1- منابع آب های زیرزمینی و مقدار تخلیه سالانه آنها در سال آبی(هزار متر مکعب)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3