سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-8- سرمايه گذاری کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت (ميليون ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3