سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
6-7- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی معدنی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3