سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٦-4- فرصت های شغلی اعلام شده، متقاضيان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طريق مراکز کاريابی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3