سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-4- کارکنان دولت بر حسب جنس و وضعیت استخدامی: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3