سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-1- مساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی در پایان سال 1397 (هکتار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3