سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
1-8- جمع بارندگی سالانه ایستگاه های همدیدی از بدو تاسیس تا پایان سال1397 (میلی متر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3