سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
1-7-11- وضع جوی ایستگاه سینوپتیک فرودگاه امام خمینی(ره) بر حسب ماه: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3