سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
1-3- مشخصات عمومی شهرستان ها بر اساس تقسيمات کشوری در پايان سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3