سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
1-2- تعداد شهرستان، بخش شهر و دهستان بر اساس تقسيمات کشوری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3