سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0604 - تعداد و مساحت کتابخانه عمومی و تعداد کتاب، صندلی و رایانه آنها - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13