سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
21-2- شاخص بهای گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی (100=1381)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9