سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-٢٠- متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی یک خانوار روستایی برحسب اقلام عمده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9