سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-2- عملکرد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی برحسب سازمان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9