سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-6- مدت پخش برنامه های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران برحسب زبان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9