سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-١٧- تولید برنامه های درون مرزی و برون مرزی سیمای جمهوری اسلامی ایران- مرکز تهران
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9