سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-18- دام های مایه کوبی شده علیه بیماری های واگیر و غیر واگیر
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9