سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١4-١٦- فعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان های تهیه و توزیع و نگه داری مواد غذایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9