سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١3-١٦- موارد مراجعه به کلینیک های بهداشت و تنظیم خانواده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9