سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١2-١٦- واکسیناسیون انجام شده در موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9