سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-١٦- پیراپزشکان شاغل دردانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برحسب رشته های شغلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9