سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٨-١٦- تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاری و توان بخشی برحسب شهرستان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9