سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٧-١٦- تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاری و توان بخشی برحسب نحوه اداره و زمان کار
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9