سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٦-١٦- تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاری و توان بخشی برحسب وضعیت حقوقی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9