سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-١٦- مراکز بهداشتی و درمانی برحسب وضعیت جغرافیایی (شامل درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9