سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١-١٦- تعداد موسسات درمانی فعال و تخت های موجود در آن ها برحسب وضعیت حقوقی (شامل بیمارستان، بیمارستان و زایشگاه، زایشگاه و آسایشگاه)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9