سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
31-١٥- آموزش دیدگان و مربیان فعال و مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9