سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
30-١٥- فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه های عمده رشته تحصیلی و دوره های مختلف تحصیلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9