سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
23-١٥- کل کارکنان آموزشی و کارکنان آموزشی تمام وقت دانشگاه ها، مراکز آموزشی عالی برحسب عنوان دانشگاهی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9