سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-١٥- سواد آموزان بزرگسال و کلاسهای دوره تکمیلی سازمان نهضت سواد آموزی برحسب نقاط شهری و روستایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9