سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-١٥- دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتری و اداری، آموزشگاه ها و کلاس های دوره ابتدایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9