سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٩-١٥- دانش آموزان دوره استثنایی برحسب دوره های آموزشی سال تحصیلی91-1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9