سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٥-١٥- کارکنان آموزشی، دفتری و اداری کلیه دوره های تحصیلی برحسب مدرک تحصیلی:سال تحصیلی91-1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9