سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-١٥- جمعیت ٦ ساله و بیش تر و تعداد باسوادان برحسب جنس و سن: آبان 1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9