سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
23-١٤- جانبازان حالت اشتغال و مستمری بگیران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9