سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
21-١٤- استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداخت شده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9