سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-١٤- خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9