سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١6-١٤- استفاده کنندگان از خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی و وام ها و مبالغ پرداخت شده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9