سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١5-١٤- واحدهای کمیته امداد امام خمینی و مددجویان تحت پوشش آن ها و مبلغ کمک مستمری و سایر پرداختی ها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9