سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
14-13- معلولین برحسب نوع معلولیت به تفکیک سن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9