سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
14-12- معلولین برحسب تعداد موارد معلولیت به تفکیک سن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9