سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٨-١٤- تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره و سرپایی معتادین به تفکیک نوع مدیریت بهزیستی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9