سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-١٤- مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای خدمات اجتماعی روستایی سازمان بهزیستی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9