سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
13-10- دستگیر شدگان در ارتباط با مواد مخدر
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9