سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
13-6- دستگیر شدگان در ارتباط با انواع سرقت های عادی برحسب جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9