سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
7-١٣- تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9